Obsah

Vzduch

Vzduch je směs látek, které vytvářejí plynný obal země – atmosféru

Dusík (78 %), kyslík (21 %), oxid uhličitý-vzácné plyny-vodní pára (1 %)

Znečištěný vzduch-obsahuje také ozon, částečky prachu, mikroorganismus a nečistoty

Člověk vydrží 5 minut bez kyslíku

Ovzduší nejvíce znečišťují: tepelné elektrárny, výfukové plyny, spalování nevhodných paliv (plast, pneumatiky atd.)

Tepel= elektrárny musí mít odsiřovací zařízení – zařízení na filtraci oxidu siřičitého

Automobily musí mít tzv. katalyzátory – zařízení která zajišťují menší škodlivost výfukových plynů

Zkapalněný vzduch vznikne jeho stlačením a následným shlazením, destilací kapalného vzduchu se získávají jeho plynné složky: kyslík, dusík, vzácné plyny (helium, neon, argon, krypton, xenon a radon)

 

kyslík

Kyslík se využívá v metalurgii (např. při výrobě oceli), dýchací přístroje, ve směsi s dalšími plyny (vodíkem, acetylenem) se používá ke sváření a řezání kovů, v raketové technice

Tlakové láhve s kyslíkem označeny modře

 

dusík

nepodporuje hoření

ochranná atmosféra při skladování a přepravě ropných produktů

chladící látka k mražení potravin

používá se k výrobě dalších látek jako např. amoniak, kyselina dusičná a dusíkatá hnojiva

Tlakové láhve s dusíkem jsou označeny zeleně

 

Vzácné plyny

Plnění balónů (helium)

Neonové trubice (neon, radon)

Světla majáků (krypton, xenon)

Ochranná atmosféra v žárovkách (argon)

 

Voda

¾ zemského povrchu

97% voda slaná, 2% led a sníh, 1% pitná voda

Voda tvoří vodní obal země – hydrosféru

Chemicky čistou látkou je pouze destilovaná voda

Vzorec: H2O

Voda v přírodě je směs: čisté vody, rozpuštěných minerálních látek, kyslíku, oxidu uhličitého, mikroorganismů a pevných nečistot

Vlastnosti: bezbarvá kapalina, bez chuti a bez zápachu, za normálního tlaku 101kPa má teplotu tání 0 °C a teplotu varu 100 °C, při 4 °C má největší hustotu (1,00 , vodní pára a led zaujímají větší objem než voda v kapalném skupenství

 

Druhy vod

 1. Podle místa, kde se nachází
  • Voda podzemní: prameny, studny a vrty
  • Voda povrchová: moře a oceány, ledovce, vodní toky, srážková voda
 1. Podle obsahu rozpuštěných látek
  • Destilovaná voda – chemicky čistá látka
   • Využívá se: laboratoře, akumulátory a chladiče aut, náplň do napařovacích žehliček
  • Měkká voda – obsahuje málo rozpuštěných látek
   • Dešťová voda a voda ve vodních tocích a nádržích
  • Tvrdá voda – obsahuje velké množství rozpuštěných látek Je to podzemní voda z pramenů, studní a vrtů
 1. Podle způsobu užití
  • Pitná voda – stejnorodá směs více látek, získává se z přírodních pramenů nebo z povrchové vody a upravuje se ve vodárnách. Musí být zdravotně nezávadná
  • Užitková voda – na čistotu a biologickou nezávadnost se nekladou přísné požadavky. Většinou se jedná o říční vodu, která se filtruje a někdy také dezinfikuje. Používá se: průmyslová výroba, mytí aut, praní, toalety, napájení užitkových zvířat. Nesmí se požívat: pití, mytí nádobí, příprava potravy
  • Odpadní voda – vzniká činností člověka. Než se vypustí do vodních toků čistí se v čističce odpadních vod

 

Minerální voda – vysoký obsah minerálních látek a rozpuštěných plynů, to může mít blahodárný účinek na lidský organismus. Prameny v Čr: Mariánské lázně, Františkovi lázně, Karlovy Vary, Luhačovice