Obsah

Vlastnosti prvku

Oxidační čísla

Maximální kladné oxidační číslo je rovno číslu skupiny

Výjimku tvoří dva prvky skupiny I.B (Au, Cu):

  • Au- max. oxidační číslo +III
  • Cu- max. oxidační číslo +II

 

Atomový poloměr- velikost atomu

V periodě (horizontálně) klesá- elektrony v téže vrstvě jsou více přitahovány zvyšujícím se nábojem jádra

Ve skupině stoupá poloměr atomu- číslo periody=vzdálenost od jádra

 

Ionizační energie

Ochota tvořit kationty (čím nižší, tím snáze prvek vytvoří kationt) 

Energie potřebná k odtržení prvního elektronu- první ionizační energie (I1)

V periodě neplynule stoupá (vzácné plyny mají nejvyšší ionizační energii)

Ve skupině klesá- nejvzdálenější elektrony jsou vzdálené a jsou méně přitahovány jádrem

 

Elektronová afinita

Ochota tvořit anionty

Energie, kterou atom uvolní po přijmutí elektronu

V periodě klesá (nejvyšší energii uvolní halogeny, nejnižší pak alkalické kovy)

 

Elektronegativita

Počítá se z elektronové afinity a ionizační energie a je to schopnost atomu přitahovat vazebné elektrony (průměr afinity a ionizační energie)

Čím vyšší ionizační energie, tím vyšší elektronegativita

V periodě stoupá

Ve skupině směrem dolů klesá

Kovy- elektropozitivní prvky- neuvolňují téměř žádnou energii při příjmu elektronů- mají malou afinitu k elektronům- naopak velmi rády tvoří kationty (odštěpí elektron)

Nekovy- elektronegativní prvky- mají velkou afinitu k elektronům rádi přijímají elektrony

 

Kovový a nekovový charakter

Hranicí mezi kovy a nekovy- tzv. polokovy (B, Si, As, Te, At)- od této hranice napravo leží nekovy a nalevo kovy

 

Redoxní a oxidační vlastnosti

Toto souvisí opět s elektronovou afinitou

v levé části tabulky jsou redukční činidla (odevzdají elektrony jiné látce a samy sebe zoxidují)

vpravo jsou oxidační činidla (přijmou elektrony a samy sebe zoxidují) 

 

Vlastnosti sloučenin

Typy vazeb v halogenidech (chloridech)

Čím je vázaný prvek halogenidu blíže danému halogenu (více napravo), tím je kovalentní charakter vazby vyšší a polární charakter nižší

NaCl- iontová vazba

AlCl3– polární vazba

Cl2– čistě kovalentní

 

Acidobazické vlastnosti- kyselinotvornost a zásadotvornost

V periodě směrem vpravo stoupá kyselinotvornost a síla oxokyselin (kyslíkatých kyselin)

Ve skupině klesá kyselinotvornost a rovněž klesá síla oxokyselin

Zásadotvornost směrem vpravo klesá a ve skupině směrem dolů stoupá

NaOH

Mg(OH)2

Al(OH)3

H4SiO4

H3PO4

H2SO4

HClO4

Silná zásada

Slabá zásada

Amfoter

Velmi slabá kyselina

Středně silná kyselina

Silná kyselina

Velmi silná kyselina

Amfotery reagují jak s kyselinami, tak se zásadami

 

Halogenové bezkyslíkaté kyseliny

Ve skupině směrem dolů síla halogenových bezkyslíkatých kyselin roste

Dle síly vzestupně:

  • HF- nejslabší
  • HCl
  • HBr
  • HI- nejsilnější

 

Síla kyseliny v závislosti na oxidačním čísle centrálního prvku

Nejsilnější z několika kyselin, které může tvořit jeden prvek, je ta, ve které má centrální prvek nejvyšší oxidační číslo

H +1, O -II

Dle síly sestupně:

  • H3PO4– oxidační číslo fosforu +V – středně silná
  • H3PO3– oxidační číslo P +III – slabá
  • H3PO2– oxidační číslo P +I – velmi slabá