Obsah

Směsi jsou látky obsahující minimálně dvě složky, které je možné od sebe oddělit fyzikálně chemickými metodami- smísením látek se jejich chemická podstata nemění- látky tvořící směs nejsou chemicky vázány a poměr jednotlivých složek ve směsi lze měnit- podle složení se dělí na homogenní a heterogenní

Homogenní směs

Má ve všech svých částech stejné vlastnosti

Za homogenní jsou považovány i soustavy, jejichž vlastnosti se spojitě (plynule) mění

Velikost částic tvořících tyto směsi je menší než 10-9m

Příklad: vzduch, roztoky solí

Heterogenní směs

Skládá se ze dvou, případně více homogenních fází (oblastí)

Velikost částic je větši než 10-7m

Fáze je homogenní část soustavy oddělená od ostatních částí rozhraním, na němž se vlastnosti mění skokem

Příklad: směs, která vznikne dokonalým promícháním práškového zinku a síry- při přechodu z fáze tvořené zinkem do fáze tvořené sírou se prudce mění fyzikální a chemické vlastnosti prostředí

Zvláštní postavení v této klasifikaci mají tzv. disperzní soustavy, které se někdy přiřazují heterogenním soustavám

Podle velikosti rozptýlených (dispergovaných) částic se dělí do dvou skupin:

 1. Hrubě disperzní soustavy- průměr rozptýlených částic v disperzním prostředí je větší než 5*10-7
  • Aerosoly (mlha, kouř, dým)
  • Emulze (mléko)
  • Suspenze (směs hydroxidu vápenatého a vody- pevná látka v kapalině)
  • Pěna (šlehačka)
 2. Jemně disperzní soustavy- velikost rozptýlených částic je 10-9-5*10-7– označují se jako nepravé neboli koloidní roztoky- na rozdíl od hrubě disperzních soustav se částice rozptýlené v koloidním roztoku neusazují
  • např. vaječný bílek