5/5

“Pokud vložíme do roztoku modré skalice odmaštěný železný hřebík, na jeho povrchu se postupně vytvoří tenká vrstva mědi a barva roztoku se též změní”

Fe0 + CuII(SO4)-II –> Cu0 + FeII(SO4)-II

 

  • Oxidační číslo atomu železa se zvýšilo- oxidace
  • Oxidační číslo atomu mědi se snížilo (zredukovalo)- redukce
  • U aniontu (SO4)-II se oxidační číslo nezměnilo

Během reakce proběhly dva rovnocenné děje oxidace a redukce

Iontová rovnice reakce: Fe0 + Cu2+ –>  Cu0 + Fe2+

 

Redoxní reakce se skládá ze dvou poloreakcí, které se vyznačují přesuny elektronů, které mají za následek změnu oxidačních čísel

Oxidace- snížení počtu elektronů (odevzdává)- oxidační číslo oxidovaného atomu se zvyšuje 

Redukce- dochází ke zvýšení počtu elektronů (přijímá)- oxidační číslo redukovaného atomu se snižuje 

Fe0 – 2e–> Fe2+

Cu2+ + 2e –> Cu0

Počet odevzdaných a přijatých elektronů je vždy stejný  

 

“Redoxní reakce je chemická reakce, při které dochází ke změnám oxidačních čísel atomů prvků. Při redoxních reakcích dochází k výměně elektronů mezi atomy prvků, proto obě tyto reakce musí probíhat současně (oxidace a redukce), nikdy neprobíhá pouze jedna z nich.”

 

  • Oxidační činidlo- látka která oxiduje jiné látky a sama sebe redukuje
    • Látka která snadno redukuje je oxidačním činidlem (fluor, kyslík, chlor, brom, kyselina dusičná) 
  • Redukční činidlo- látka která jiné látky redukuje a sama sebe oxiduje
    • Látka která snadno oxiduje je redukčním činidlem (sodík, draslík, hliník, oxid uhelnatý)