PSP vychází z periodického zákona (vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla)

V řadě prvků uspořádaných podle protonového čísla se jejich vlastnosti vždy po určité periodě (počtu prvků) opakují

 

Podobné vlastnosti prvků jsou způsobeny podobnou elektronovou konfigurací valenční vrstvy- valenční vrstvy se liší pouze kvantovým číslem- počet valenčních elektronů je ale stejný

PSP (grafické znázornění periodického zákona)- prvky jsou seřazeny podle:

 • Vzrůstajícího protonového čísla
 • Do 7 vodorovných řad- period (číslice 1-7)-
 • Do 18 svislých řad- skupin- podobné prvky jsou pod sebou
 • Lanthanoidy a aktinoidy (vnitřně přechodné prvky) se vyčleňují, z důvodu délky tabulky

 

Nepřechodné prvky:

 • S-prvky– elektrony obsazují pouze hladiny ns- n=perioda (prvky 1.-2. skupiny + helium)
 • P-prvky– jejich valenční elektrony obsazují pouze hladiny ns a np, n=číslo periody (13.-18. skupina)

 

Přechodné prvky:

 • D-prvky– jejich valenční elektrony obsazují hladiny ns a (n-1)d, n=číslo periody (3.-12. skupina)

 

Vnitřně přechodné prvky:

 • F-prvky– jejich valenční elektrony obsazují hladiny ns a (n-2)f, případně lanthanoidy a aktinoidy obsazují i (n-1)d

Zaplňování d a f hladin není zcela pravidelné

 

Prvky podle fyzikálních vlastností dělíme na:

 • Nekovy- vysoká elektronová afinita (při vytvoření aniontu/kationtu uvolnění velké množství energie)- struktura valenčních orbitalů je podobná nejbližšímu vzácnému plynu (např. halogeny- snadno přijímají elektrony a tvoří anionty)
 • Polokovy- prvky mající některé vlastnosti kovů a některé vlastnosti nekovů (bor, křemík, tellur)
 • Kovy- prvky s nízkou ionizační energií (snadno tvoří kationty)- kovový lesk, velká elektrická i tepelná vodivost, tažné, kujné (3/4 všech prvků)

 

některé skupiny mají skupinové názvy:

Číslo skupiny

Skupinový název

1. (kromě H)

Alkalické kovy

2. (kromě Be a Mg)

Kovy alkalických zemin

13.

Triely

14.

Tetrely

15.

Pentely

16.

Chalkogeny

17.

Halogeny

18.

Vzácné plyny

 

Vlastnosti prvků závislé na protonovém čísle:

 • Velikost atomů v jednotlivých skupinách nepřechodných prvků s rostoucím protonovým číslem roste (platí i pro ionty)
 • Hodnota ionizační energie s rostoucím protonovým číslem:
  • V jednotlivých skupinách klesá
  • V periodách roste (růst není plynulý)
 • Elektronegativita (přitahování vazebných elektronů) prvků v tabulce plynule roste zleva doprava a zdola nahoru
 • Kovový charakter prvku roste zprava doleva a shora dolů