5/5

Obsah

16 chemických prvků

Většina ve skupenství pevném nebo plynném, kapaný pouze brom (za normálních podmínek)

 

Vodík (H)

Nejčastěji ve sloučeninách (ve vodě, v kyselinách)

Je vázán i ve sloučeninách které jsou součásti organismů (bílkoviny)

Bezbarvý plyn, bez zápachu, hořlavý

Ze všech prvků nejmenší hustota (14x lehčí než vzduch)

Se vzduchem tvoří výbušnou směs

Tvoří převážně dvouatomové molekuly

Může vytvářet kationty (H+)

Výroba: ze zemního plynu a elektrolýzou (rozkladem) vody

Přepravuje se stlačený v červeně označených ocelových lahvích

Využití: plynný k výrobě amoniaku, syntetického kaučuku, při výrobě kovů, spolu s kyslíkem vytváří kyslíko-vodíkoví plamen na sváření kovů, kapalný se požívá do raketových motorů

Sloučeniny vodíku:

Voda

Amoniak (NH3) vzniká rozkladem močoviny

Peroxid vodíku (H2O2) k odbarvování či bělení

 

Kyslík (O)

Nejrozšířenějším prvkem na zemi, tvoří sloučeniny téměř se všemi prvky

Volný kyslík se vyskytuje ve dvou a tří atomových molekulách:

O2 – kyslík

O3 – ozon, nestálý, uvolňuje atomový kyslík, ozon vzniká při bouřce

Vlastnosti: plyn bez barvy a zápachu, není hořlavý ale podporuje hoření, podílí se na korozi kovů, kažení potravin atd.

Výroba: destilací kapalného vzduchu nebo elektrolýzou vody

Využití: metalurgie (při výrobě oceli), na výrobu kyslíko-vodíkového plamene na sváření, kapalný do raketových motorů, do dýchacích přístrojů

Významné sloučeniny:

Oxidy – kapalná voda, pevný oxid křemičitý, plynný oxid uhličitý

Kyslíkaté kyseliny- např. kyselina sírová nebo dusičná (HNO3)

Soli – uhličitan vápenatý (CaCO3)

Hydroxidy – hydroxid sodný NaOH

 

Dusík (N)

V přírodě převážně ve vzduchu

Vázaný v různých anorganických sloučeninách (amoniak, kyselina dusičná)

V půdě obsažen v podobě dusičnanů

Vlastnosti: za norm. podmínek plyn, tvoří dvouatomové molekuly, velmi neochotně reaguje, a proto se využívá k převozu hořlavin, kapalný dusík (-196 °C) v hladících zařízeních a na uchování tkání a buněk

Využití: používá se k výrobě dusíkatých sloučenin např. dusíkatých hnojiv

 

Halogeny

Prvky 17. (VII. A) v periodické tabulce

Patří k nim: fluor, chlor (Cl), brom (Br), jod (I)

V přírodě: pouze ve sloučeninách např. nerosty halit (NaCl) a fluorit (CaF2), jod v mořských řasách

V lidském těle: fluor – zubní sklovina, chlor – v žaludku, jod – součástí hormonů vylučovaných štítnou žlázou

Všechny halogeny tvoří dvouatomové molekuly např. F2

Schopnost slučovat se, charakteristický zápach, zdraví škodlivé

Fluor a chlor jsou žlutozelené plyny, Chlor ničí bakterie a choroboplodné zárodky

Brom – červenohnědá kapalina, leptá pokožku a páry jsou jedovaté

Jod – šedočerná pevná látka, sublimuje

Výroba: rozkladem jejich sloučenin (solí) elektrolýzou

Využití:

Fluor – zubní pasty a při výrobě teflonu

Chlor – dezinfekce pitné vody, SAVO, výroba PVC (plast), kyselina chlorovodíková

Brom – výroba léčiv (kapky proti kašly) a k výrobě halogenových žárovek

Jod – dezinfekce okolí ran

Významné sloučeniny:

Soli – sůl kamenná

Freony – organické sloučeniny obsahující v molekule fluor a chlor

 

Uhlík (C)

Výskyt: v přírodě ve dvou čistých formách: diamant a grafit, v tělech organizmů, ropa, zemní plyn, uhlí, oxid uhelnatý a uhličitý, v solích – uhličitanech

Vlastnosti: diamant je nejtvrdší nerost

grafit je měkký, dobrý vodič a je žáruvzdorný

aktivní uhlí – má velký povrch a díky tomu zachycuje barviva, jedovaté páry a škodlivé látky

využití:

diamant – k broušení, vrtání a řezání velmi tvrdých materiálů

grafit – mazadlo ložisek, výroba elektrod

saze – průmyslově vyrobené na výrobu pneumatik

koks – při výrobě železa jako pevné palivo

aktivní uhlí – do filtrů ochranných masek, při průjmových onemocněních a při otravách

 

síra (S)

výskyt: v přírodě volný prvek v okolí sopek nebo ve sloučeninách jako pyrit, součástí bílkovin

vlastnosti: pevná, žlutá, krystalická nebo prášková, je hořlavá, nerozpustná ve vodě

využití: výroba kyseliny sírové, dezinfekce sudů ve vinařství, výroba prostředků proti škůdcům na ochranu rostlin

 

fosfor (P)

výskyt: v přírodě pouze ve sloučeninách např. nerost apatit, fosfor se u člověka nachází v kostech dodává jim tvrdost a pevnost

vlastnost: a) bílý fosfor – pevná, bílá, jedovatá látka, na vzduchu se sám vznítí

b) červený fosfor – tmavě červený prášek, není jedovatý ani samozápalný

využití:

a)      Bílý fosfor – je součástí bojových látek (napalm) jeho použití je považováno za válečný zločin

b)      Červený fosfor – výroba škrtátka na zápalkách, sloučeniny (fosforečnany) se využívají jako hnojiva