Obsah

Iontové krystaly

Tvořeny ionty, mezi kterými je uskutečňována iontová vazba- elektrostatické síly

Částice tvoří trojrozměrnou krystalovou mřížku

Vlastnosti:

 • Křehké- nárazem- dojde k posunu vrstev a stejně nabité ionty se ocitnou vedle sebe
 • Vysoké teploty varu a tání (Tt nad 500°C)
 • Jejich vznik a vlastnosti jsou umožněny elektrostatickými silami mezi ionty
 • Krystalické látky
 • Dobře rozpustné ve vodě a dalších polárních rozpouštědlech
 • Elektricky vodivé v roztoku či tavenině (ionty se zde volně pohybují)

Při rozpouštění ve vodě dochází k tzv. hydrataci- díky tomu, že voda je polární molekulou, ionty jsou vytrhávány z krystalické mřížky iontového krystalu

Např.:

 • NaCl- každý kation Na1+ je obklopen 6 anionty Cl1-


Atomové (kovalentní) krystaly

Jednotlivé atomy v krystalické mřížce vázány kovalentními vazbami

Vlastnosti:

 • Vysoké teploty tání (Tt nad 1000°C)- způsobeny tím, že změna skupenství znamená rozštěpení pevných kovalentních vazeb
 • Tvrdé
 • Nerozpustné
 • Elektricky nevodivé

Např.:

 • Diamant- mezi částicemi C je kovalentní vazba
 • Křemen- mezi částicemi Si a O je kovalentní vazba
 • Nitrid boritý (BN)
 • Karbid křemičitý (SiC)


Molekulové krystaly

Vlastnosti:

 • Mezi částicemi (molekulami- v tomto případě) jsou slabé vazebné interakce
 • Nízké Tt– těkavé
 • Čím vyšší relativní molekulární hmotnost, tím vyšší teplota tání

Dělíme na:

 • Molekulové látky nepolární:
  • Elektricky nevodivé
  • Rozpustné v nepolárních rozpouštědlech (benzín atp.)
 • Molekulové látky polární
  • Samostatně jsou elektricky nevodivé
  • Rozpustné v polárních rozpouštědlech za vzniku vodivých roztoků

Např.:

 • Molekuly prvků: N2, H2, O2, Cl2, F2, P4, S8
 • Oxidy, hydroxidy, organické látky
 • Makromolekuly
 • Vzácné plyny- výjimka- z atomů, které jsou vázány Van der Waalsovými silami
 • Led (voda)


Vrstevnaté krystaly

Atomy jsou kovalentními vazbami spojeny do vrstev- velmi silně

Vrstvy jsou mezi sebou vázány mezimolekulovými/slabými interakcemi- poměrně slabě

Jejich vlastnosti jsou podobné atomovým a molekulovým krystalům

Např.:

 • Grafit (měkký)


Pojmy

Alotropie

Vlastnost prvku

Prvek existuje v několika krystalových formách (modifikacích)

Alotropické modifikace mají navzájem odlišnou strukturu

Např.:

 • Uhlík (C)- diamant a grafit
 • Fosfor (P)- červený, bílý a černý


Polymorfie (různotvarost)

V podstatě alotropie- pouze se netýká prvků, ale sloučenin

Krystalická forma látek závisí na teplotě a tlaku, při kterých se krystal formoval

Např.:

 • Uhličitan vápenatý (CaCO3)
  • Kalcit (klencové krystaly)
  • Aragonit (kosočtverečné krystaly)


Izomorfie (stejnotvarost)

Látky s podobnou stavbou mohou krystalizovat ze směsi svých roztoků- výsledkem je vznik tzv. směsných krystalů

Podobná struktura/stavba- látky musí mít stejný typ krystalu a podobnou velikost částic (iontů)

Např.:

 • MgSO4 (síran hořečnatý)
 • ZnSO4 (síran zinečnatý)
 • NiSO4 (síran nikelnatý)


Amorfie (beztvarost)

Látky s nepravidelným uspořádáním základních částic

Vznikají z kapalin, které rychle ztuhly- její molekuly se přestaly pohybovat dříve, než se stačily pravidelně uspořádat

Např.:

 • Sklo
 • Vosk
 • Asfalt