Obsah

 

Elektromagnetické jevy

Magnetické pole je v okolí magnetu nebo v okolí vodiče, kterým prochází elektrický proud

Póly vodiče se změní v opačné při změně směru proudu procházejícího vodičem

Příčina vzniku magnetického pole ß usměrněný pohyb volných elektronů v kovovém vodiči à vodič z kovu se stává elektromagnetem

Čím větší proud vodičem prochází tím je magnetické pole silnější

 

Indukční čáry – magnetické pole

Indukční čáry magnetického pole tyčového magnetu nebo vně cívky směřují od severního pólu k jižnímu pólu magnetu nebo cívky s proudem

Stejnorodé magnetické pole- naproti sobě rovnoběžné stěny nesouhlasných pólů dvou magnetů-  indukční čáry jsou rovnoběžně a směřují od severního pólu k jižnímu pólu druhého magnetu- znázorňujeme je přímými, rovnoběžnými indukčními čarami, stejně od sebe vzdálenými, směřujícími opět od severního pólu N k jižnímu pólu S

Také uvnitř cívky s proudem, v blízkosti její osy, je magnetické pole stejnorodé, indukční čáry směřují opět od jižního pólu k severnímu pólu cívky

 

Působení stejnorodého magnetického pole na cívku s proudem

Cívka s proudem, která je otáčivá kolem své osy kolmé k indukčním čarám stejnorodého magnetického pole, se ustálí vždy tak, že indukční čáry magnetického pole v okolí osy cívky mají stejný směr jako indukční čáry vnějšího stejnorodého magnetického pole

 

Stejnosměrný elektromotor

Otáčivý účinek magnetického pole na cívku s proudem je základem elektromotoru

Elektromotor přeměňuje elektrickou energii na pohybovou

Stejnosměrný motor- uvnitř je stejnorodé magnetické pole vytvářené elektromagnety- ty tvoří nepohyblivou část (stator), otáčivá část (rotor) se skládá z cívek navinutých na jádrech z magnetické „měkké“ látky

používá se např. k pohonu tramvají, elektrických lokomotiv

 

Elektromagnetická indukce  

 

Při změně magnetického pole v okolí uzavřeného elektrického obvodu vzniká v obvodu proud= elektromagnetická indukce

Proud který při tomto jevu vzniká= indukovaný proud

Elektromagnetická indukce funguje ve verzi magnet-cívka s proudem i cívka- cívka

Čím je změna magnetického pole rychlejší a větší, tím větší je při jinak normálních podmínkách indukovaný proud

Elektromagnetickou indukci objevil v roce 1831 anglický fyzik Michael Faraday.

 

Při změně magnetického pole v okolí cívky vzniká (indukuje) se na svorkách této cívky elektrické napětí – tzv. indukované napětí. Pokud je elektrický proud uzavřen, prochází jím elektrický proud – indukovaný proud.

Čím rychleji pohybuji magnetem, tím větší je indukovaný proud.

Čím je magnet, kterým pohybuji silnější, tím je indukovaný proud větší.