Obsah

Elektrický náboj a elektrické pole

Atom

Každý atom se skládá z jádra a obalu

Atomové jádro obsahuje protony a neutrony

Obal- elektrony

Elektrony a protony na sebe působí elektrickými silami ß mají elektrický náboj

Neutron bez elektrického náboje

Elektron- záporný

Proton- kladný


Ionty

Počet elektronů a protonů je stejný à záporný i kladný elektrický náboj atomu je stejný à atom je elektricky neutrální

Atomy chemických prvků se liší počtem protonů

Může dojít k odtržení elektronů z obalu, někdy naopak jsou do obalu atomu přijaty další elektrony à vznikají ionty- kladný iont (kationt) a záporný iont (aniont)


Ke vzniku iontů dochází při elektrování těles- elektrony se přemístí z jednoho tělesa na druhé

        Těleso, kde převládnou záporné náboje elektronů- je záporně zelektrované nebo také záporně nabité

        Těleso, kde převládnou kladné náboje protonů- je kladně zelektrované nebo také kladně nabité


Elektrické pole

Kolem každého nabitého tělesa nebo částice s nábojem je elektrické pole

V elektrickém poli nabitého tělesa působí na nabitá tělesa nebo částice s nábojem elektrická síla

Velikost elektrické síly se zmenšuje se vzdáleností od tělesa, které je zdrojem elektrického pole

  

Elektrometr

Je pomůcka, kterou ověřujeme, zda je těleso elektricky nabité

 

Spojíme-li nabité těleso se zemí, stane se těleso elektricky neutrální à tzv. uzemnění

 

Elementární elektrický náboj

Elektrický náboj protonu nebo elektronu je nejmenší elektrický náboj- nazývá se elementární elektrický náboj- jeho velikost označujeme e

Proton- náboj +e

Elektron- náboj -e

Každý elektrický náboj je násobkem tohoto náboje

Elementární elektrický náboj je příliš malá jednotka proto užíváme jednotku coulomb (C)

1 C= 6*1018e

Elektrický náboj značka Q a jednotka coulomb (C)


Vodič a izolant

elektrických vodičích jsou volné částice s elektrickým nábojem (v kovech tzv. elektronový plyn)

        V elektrických izolantech nejsou volné částice s elektrických nábojem nebo je jich tam nepatrný počet

 

Vodič a izolant v elektrickém poli

Přesunutí volných elektronů v kovovém vodiči působením elektrického pole nazýváme elektrostatická indukce

Uvnitř tělesa z izolantu jsou částice navzájem vázány nesouhlasnými náboji, nejsou volně pohyblivé, jejich náboje se navzájem vyrovnávají, pouze na protilehlých koncích povrchu tělesa nejsou náboje částic vrovnány à na těchto koncích se projeví nesouhlasné náboje póly à tento jev nazýváme polarizace izolantu v elektrickém poli

Přiblížíme-li zelektrovanou tyč ke kouskům papíru, vzniknout v důsledku polarizace na jejich koncích nesouhlasné náboje, je-li tyč kladně zelektrovaná, projeví se na konci papírků bližším k tyči záporný náboj, záporně zelektrovaná tyč na bližších koncích papírků kladné náboje à přitáhnutí papírků

Právě vliv elektrického pole způsobuje v izolovaném kovovém tělese elektrostatickou indukci a v tělese z izolantu jeho polarizaci

 

Siločáry elektrického pole

Každým místem elektrického pole může být vedena právě jedna siločára

Šipkami siločar se označuje směr síly

Směr siločar je vždy od kladně nabitého tělesa k záporně nabitému

Mezi dvěma nesouhlasně nabitými (velkými) rovnoběžnými deskami, působí na kladně nabitou částici ve všech místech stejně velká síla směřující kolmo od kladně nabité desky k záporně nabité- takové pole nazýváme stejnorodé elektrické pole