Soli

 5/5

Rozdělení chemických prvků

 5/5 1.      Podle skupenství A)     Plynné- za normálních podmínek je plynných 11 prvků, dvouprvkové atomy (H2, N2, O2, F2, Cl2), 6 prvků- vzácné plyny vyskytují se ve formě atomů, plynné skupnství značka- g B)     Kapalné- za normálních podmínek jsou kapalné pouze dva prvky (Hg, Br), značka- l C)      Pevné- všechny zbývající chemické prvky, značka- […]

Polokovy

 5/5 Mají některé vlastnosti kovů a některé nekovů, většinou jsou křehké a nekujné Prvky: bor-B, křemík-Si, germanium-Ge, arsen-As, selen-Se, antimon-Sb, tellur-Te, astat-At Polokovy se používají jako polovodiče   Křemík (Si) Výskyt: čistý křemík se v přírodě nevyskytuje, tvoří velké množství sloučenin (křemen-oxid křemičitý), křemičitany součástí hornin, v lidském těle- kosti a zubní sklovina Vlastnosti: křehký a […]

Nekovy

 5/5 Obsah 16 chemických prvků Většina ve skupenství pevném nebo plynném, kapaný pouze brom (za normálních podmínek)   Vodík (H) Nejčastěji ve sloučeninách (ve vodě, v kyselinách) Je vázán i ve sloučeninách které jsou součásti organismů (bílkoviny) Bezbarvý plyn, bez zápachu, hořlavý Ze všech prvků nejmenší hustota (14x lehčí než vzduch) Se vzduchem tvoří výbušnou […]

Kyselost zásaditost látek

 5/5 kyselost roztoku způsobují vodíkové kationty H+, a zásaditost hydroxidové anionty (OH)– Kyselé- pH menší než 7 Neutrální- pH=7 Zásadité- pH větší než 7   Indikátory K zjištění kyselosti nebo zásaditosti se používají indikátory (látky které mění barvu v závislosti na prostředí, kyselé, zásadité, neutrální) Přírodní: lakmus Vyrobené: fenolftalein   Neutralizace Pokožku zasaženou kyselinou opláchneme slabým […]

Kovy

 5/5 Obsah V periodické soustavě 80% kovových prvků Kovový vzhled, vysoká teplota tání, elektrická a tepelná vodivost Za norm. okolností pevné látky kromě rtuti Kujné a tažné Některé reagují s kyslíkem, vodou nebo kyselinou (Zn, Mg) a jiné jsou odolné (Au, Ag)   Rozdělení kovů 1.      Podle hustoty (hraniční hodnota je 5000kg/m3 a)      Lehké (Na, Mg, […]

Vzduch a voda

Obsah Vzduch Vzduch je směs látek, které vytvářejí plynný obal země – atmosféru Dusík (78 %), kyslík (21 %), oxid uhličitý-vzácné plyny-vodní pára (1 %) Znečištěný vzduch-obsahuje také ozon, částečky prachu, mikroorganismus a nečistoty Člověk vydrží 5 minut bez kyslíku Ovzduší nejvíce znečišťují: tepelné elektrárny, výfukové plyny, spalování nevhodných paliv (plast, pneumatiky atd.) Tepel= elektrárny […]

Směsi

Obsah Dle původu Přírodní- voda, bílkoviny, uhlí, dřevo Vyrobené- papír, plasty Odpady- průmyslové, zemědělské, domovní   Dle skupenství: Pevné Kapalné Plynné    Vlastnosti látek Zjišťování Pozorování- pomocí smyslů Zrak- skupenství, barva, lesk, zrnitost   čich- vůně, zápach,   Hmat- pružnost, hrubost, teplota, tepelná vodivost   Sluch- zvuková vodivost Měřením- prostřednictvím měřidel a přístrojů Hustota: ρ= […]